Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Uitdrukkelijk ontbindend beding
 

Sommige kredietovereenkomsten voorzien in een uitdrukkelijk ontbindend beding. Dit zijn bedingen waarvan de niet-nakoming van rechtswege d.w.z. zonder tussenkomst van de rechter, de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen. Overeenkomstig artikel 29 WCK moeten bedingen die voorzien in het verval van termijnbepaling of in een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde als niet geschreven worden beschouwd, tenzij:

  • De consument ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij een maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten door de kredietgever aan de consument in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling;
  • De consument het lichamelijk roerend goed (bijvoorbeeld een stoel, bank, enz) vervreemdt vooraleer de prijs volledig betaald is of het gebruikt in strijd met de bedongen voorwaarden van de overeenkomst, terwijl de kredietgever zich in overeenstemming met artikel 14, § 3, 4° WCK de eigendom ervan had voorbehouden of er, overeenkomstig de regelen inzake financieringshuur, nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden;
  • In geval de consument het kredietbedrag bedoeld in de artikelen 60bis en 60ter WCK overschrijdt en hij, een maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten door de kredietgever aan de consument in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling.

In elk geval is elk beding dat bepaalt dat de kredietgever op elk ogenblik de terugbetaling van het opgenomen kredietbedrag kan eisen verboden (artikel 29 WCK).