Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Kredietovereenkomsten voor onbepaalde duur
 

In bepaalde gevallen kan een kredietovereenkomst voor onbepaalde duur worden afgesloten. De wet bepaalt dan dat de consument een dergelijke overeenkomst te allen tijde kan beëindigen of door inachtneming van de opzeggingstermijn indien de partijen dit zijn overeengekomen. In het tweede geval mag deze termijn in elk geval niet langer zijn dan een maand. In elk geval moet de beëindiging gebeuren per aangetekende brief of op een andere door de kredietgever aanvaarde drager. Maar ook de kredietgever kan een kredietovereenkomst voor onbepaalde duur beëindigen. Hij kan dit doen per aangetekend schrijven of op een andere door de consument aanvaarde drager. Bovendien moet hij een opzeggingstermijn van ten minste 2 maanden in acht nemen (artikel 33ter, § 1 WCK).

 

Let wel, indien dit in de kredietovereenkomst is overeengekomen, kan de kredietgever op objectieve gronden, onder meer als hij over inlichtingen beschikt waaruit hij kan afleiden dat de consument niet langer in staat zal zijn zijn verbintenissen na te komen, het recht van de consument om krediet op te nemen opschorten. Hij moet wel de consument op de hoogte brengen van die opschorting per aangetekend schrijven of op een andere duurzame drager (art. 33ter, § 2 WCK).

 

De kredietgever kan aan de consument vragen om voor een borgstelling te zorgen. In dergelijk geval bepaalt de wetgever dat de borgstelling slechts maximaal kan worden gedaan voor de periode van vijf jaar. Deze periode kan slechts worden hernieuwd bij afloop en met het uitdrukkelijk goedvinden van de borg (art. 34 WCK).

In elk geval moet de kredietgever de borg verwittigen wanneer de consument twee betalingen of minstens een vijfde van de totale te betalen som achter staat. Doet hij dit niet, dan vermindert de rechter de verplichtingen van de borg en dit tot hoogstens de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag (art. 86, lid 2 WCK).