Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Verplichte vermeldingen kredietovereenkomst
 

De kredietovereenkomst wordt gesloten door de ondertekening van de overeenkomst op papier of op een andere duurzame drager, door alle contracterende partijen. Elke partij die een onderscheiden belang heeft en ook de kredietbemiddelaar krijgt een exemplaar van de kredietovereenkomst.  Behalve voor een kredietopening is geen enkele kredietovereenkomst van bepaalde duur met aflossing van kapitaal voltrokken zolang er geen aflossingstabel wordt overhandigd aan iedere overeenkomstsluitende partij met een onderscheiden belang (artikel 14, § 1 WCK).
 

Bij een kredietopening moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de geschreven vermelding van het kredietbedrag nl. “gelezen en goedgekeurd voor… EUR op krediet”. Bij alle overige kredietovereenkomsten moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de geschreven vermelding van de terug te betalen som: “gelezen en goedgekeurd voor …EUR terug te betalen”. In beide gevallen moet de consument er de vermelding van de datum en van het precieze adres van de ondertekening van het contract op aanbrengen (art.14, §1 WCK).

 

Zolang de overeenkomst niet door alle partijen is ondertekend, mag geen betaling worden ontvangen, noch door de kredietgever aan de consument of voor diens rekening, noch door de consument aan de kredietgever (artikel 16, § 1 WCK). Dit betekent dat het krediet enkel via overschrijving of bankcheque ter beschikking van de consument kan worden gesteld.

Voor de gelden die de kredietgever aan de kredietbemiddelaar heeft overgemaakt ter uitvoering van de kredietovereenkomst, blijft hij instaan tot deze volledig ter beschikking zijn gesteld van de consument of aan een door de consument aangewezen derde (artikel 16, § 2 WCK).