Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Loonafstand
 

De schuldeiser kan uw schuld ook recupereren via de "loonafstand" (Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers). In de Loonbeschermingswet wordt de procedure uiteengezet betreffende de overdracht van het loon, die evenwel niet van toepassing is wanneer de overdracht van het loon in een authentieke akte is vastgelegd (art. 34 Loonbeschermingswet). De wet vereist dat de overdracht van loon bij een akte moet gebeuren onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering waarborgt (art. 27 Loonbeschermingswet). Er zijn dus twee overenekomsten. De akte moet opgemaakt zijn in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang. 

 

Concreet moet de schuldeiser aan de werknemer kennis geven van zijn voornemen om de overdracht uit te voeren. De schuldeiser zendt een kopie van die kennisgeving naar de werkgever per aangetekend schrijven. Vanaf de verzending van die kennisgeving heeft de werknemer tien dagen om zich tegen het voornemen van de schuldeiser te verzetten (art. 28 Loonbeschermingswet).

 

Wanneer de werknemer zich niet verzet moet de schuldeiser aan de werkgever een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht van loon zenden. Vanaf dat ogenblik kan de loonoverdracht plaatsvinden waarbij de werkgever verplicht is om een deel van het loon aan de schuldeiser over te maken, binnen de grenzen van de beslagbaar deel van het loon.

 

De werknemer die zich wil verzetten zal hiervan per aangetekend schrijven aan de werkgever kennis moeten geven. Binnen de vijf dagen na de verzending van deze brief, moet de werknemer de schuldeiser hiervan op de hoogte brengen. In geval van verzet van de werknemer, zal de werkgever niets mogen inhouden op het loon. De schuldeiser kan wel proberen de overdracht te laten bekrachtigen door de vrederechter. In geval van bekrachtiging wordt de overdracht uitgevoerd. Hetzelfde gebeurt indien de werknemer geen verzet doet.

 

In de contracten om een krediet te verkrijgen (artikelen 28-32 en 37 Wet Consumentenkrediet) staat meestal een bepaling over "loonafstand". Daardoor kan de kredietverlener zich tot uw werkgever wenden om uw schuld rechtstreeks van uw loon af te houden. De grensbedragen voor loonafstand zijn dezelfde als die voor loonbeslag.