Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Onbeperkt uitstel van fiscale schulden
 

Sinds 1 januari 2005 bestaat de mogelijkheid dat de gewestelijke directeur invordering der directe belastingen aan de consument een onbeperkt uitstel van de invordering van fiscale schulden toestaat (Programmawet van 27 december 2004 die artikelen 413bis tot 413octies invoegt in het WIB. Het KB van 25 februari 2005 vult deze wet aan). Sinds 18 mei 2007 bestaat die mogelijkheid ook voor de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

 

Het onbeperkt uitstel kan enkel worden gevraagd door een natuurlijk persoon, waarbij het van belang is of die wel of geen handelaar is (art. 413bis, § 1 Wetboek van de Inkomstenbelastingen). Vennootschappen, vzw’s enzovoort kunnen geen gebruik maken van deze procedure (art. 84quinquies, § 1 Wetboek van de Belasting over toegevoegde waarde).

 

Voor twee soorten belastingen kan er een onbeperkt uitstel worden verleend:

 • Personenbelasting die niet langer het voorwerp is van een bezwaar of niet meer kan worden betwist, met inbegrip van belastingsverhogingen, boetes en nalatigheidintresten. Dit betekent dat voorheffingen, verkeersbelastingen, enzovoort, hier niet onder vallen (art. 413bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen). Ook de belastingen gevestigd ten gevolge van de vaststelling van een fiscale fraude of ingeval van samenloop zijn uitgesloten.
 • Belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd voor een vroegere en volledig stopgezette activiteit en die niet het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk geschil, met inbegrip van de belastingsboeten en intresten. De belastingen gevestigd ten gevolge van de vaststelling van een fiscale fraude of ingeval van samenloop zijn uitgesloten (art. 84quinquies, § 1 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde).

De voorwaarden waaraan de belastingplichtige moet voldoen zijn:

 1. De belastingplichtige heeft een schuldenlast;
 2. De belastingplichtige heeft zijn onvermogen niet zelf bewerkstelligd;
 3. De belastingplichtige heeft geen beslissing tot onbeperkt uitstel gekregen binnen de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek;
 4. De belastingplichtige heeft geen bezwaarschrift tegen de geëiste belastingen ingediend;
 5. De overmatige schuldenlast is niet het gevolg van fiscale fraude.

Het verzoek moet voldoende gemotiveerd zijn (vermogenssituatie, inkomsten, uitgaven) en de nodige bewijsstukken bevatten. Het moet per aangetekend schrijven worden ingediend bij de gewestelijke directeur invordering van de directe belastingen of bij de gewestelijk directeur van de belasting over de toegevoegde waarde van de woonplaats van de belastingplichtige (art. 413bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en art. 84quinquies, § 1 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde).

 

Het indienen van een dergelijk verzoek heeft de opschorting van alle vervolgingen tot gevolg. Deze opschorting verhindert de ontvanger evenwel niet de volgende maatregelen te nemen:

 1. Het betekenen van een bevel tot betaling;
 2. Het betekenen of het kennis geven van een dwangbevel om de verjaring te stuiten;
 3. Het inhouden van eventuele terugbetalingen;
 4. Bewarende beslagen te leggen;
 5. De wettelijke hypotheek inschrijven op uw onroerende goederen.

Binnen de zes maanden na het indienen van het verzoekschrift ontvangt de belastingplichtige per aangetekend schrijven een gemotiveerde beslissing:

 • Indien het antwoord negatief is, kan de belastingplichtige per aangetekend schrijven beroep aantekenen bij :
  • Beroepscommissie inzake het onbeperkt uitstel van invordering
   Koning Albert II-laan 33, bus 40
   1030 Brussel
   De Commissie doet uitspraak binnen de drie maanden na de ontvangst van het beroep. Deze beslissing wordt aan de belastingplichtige overgemaakt per aangetekend schrijven.
 • Indien het antwoord positief is, zal aan de belastingplichtige worden gevraagd om een bepaald bedrag in schijven te betalen. Dit bedrag wordt bepaald door de Directeur der directe belastingen. Van zodra deze voorwaarde is vervuld, wordt het onbeperkt uitstel toegekend voor het resterende saldo.

Deze beslissing kan evenwel teniet gedaan worden indien:


1. Er onjuiste informatie werd verstrekt of het onvermogen werd bewerkstelligd;
2. De voorwaarden die in de beslissing werden opgelegd, niet worden nageleefd.