Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Collectieve schuldenregeling
 

Maar u hoeft niet te wachten tot de schuldeisers aan uw deur komen te staan vooraleer u actie onderneemt. U kan ook zelf actie ondernemen.

 

Sinds 1999 bestaat de wet op de collectieve schuldenregeling (Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling, B.S. 31 juli 1998, err. B.S. 18 september 1998) die tot doel heeft een regeling te treffen met uw schuldeisers en u op termijn weer een “menswaardig” bestaan te geven (art. 1675/2 -1675/19 Ger.W.).

 

Overeenkomstig artikel 1675/17, § 1 Ger. W. kan een advocaat of enkele andere personen/instellingen als schuldbemiddelaar worden aangesteld.

 

Voorwaarden

 1. Enkel een natuurlijk persoon met woonplaats in België die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel kan een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling indienen. Rechtspersonen (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) kunnen zich niet beroepen op deze procedure. Ook handelaars kunnen geen verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen (voor hen bestaat een faillissementsprocedure).
 2. U kan enkel toegelaten worden tot de procedure collectieve schuldenregeling wanneer u zich bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast. Dit betekent dat uw problemen om uw schulden te betalen niet een tijdelijke onmogelijkheid mag zijn, maar een duurzaam en structureel probleem moet zijn. Belangrijk is dat zelfs één schuld voldoende is om een verzoek tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling in te dienen.
 3. Om tot een procedure collectieve schuldenregeling toegelaten te worden dient u uiteraard uw onvermogen niet zelf te hebben bewerkstelligd. Deze voorwaarde wordt geval per geval door de arbeidsrechtbank onderzocht. Bijvoorbeeld: u weigert in te gaan op elke jobaanbieding die door de VDAB aan u wordt voorgesteld.

 

Procedure

 1. Indien u toegelaten wenst te worden tot de procedure collectieve schuldenregeling, is het aangewezen dat u naar uw advocaat stapt die een verzoekschrift voor u kan opstellen. Dit verzoekschrift omvat een gedetailleerde lijst van al uw schulden en inkomsten. Wanneer de rechter uw eis inwilligt, zal hij zelf een schuldbemiddelaar aanstellen. De advocaat die het verzoekschrift heeft opgesteld zal daarvoor, in het kader van de Pro-Deoregeling worden vergoed. U hoeft dus niet te betalen voor de opmaak van het verzoekschrift.
 2. Binnen de 24 uur na de toelating van de rechter wordt een bericht van collectieve schuldenregeling opgemaakt. De beslissing van de rechter wordt overgemaakt aan u, uw echtgenoot, de schuldbemiddelaar, de schuldeisers, de borgen en andere personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld alsook aan al uw schuldenaars opgenomen in het verzoekschrift.

 


Gevolgen

 1. De beschikking waarbij u wordt toegelaten tot de procedure collectieve schuldenregeling leidt tot een situatie van samenloop (d.w.z. dat er een situatie ontstaat waarbij meerdere schuldeisers hun rechten kunnen doen gelden op het vermogen van een gemeenschappelijke debiteur). Ze heeft bovendien de opschorting van intresten tot gevolg. Bovendien kan u vanaf dat ogenblik niet langer beschikken over uw vermogen.
 2. De beschikking heeft eveneens tot gevolg dat een boedel ontstaat waar al uw bestaande en toekomstige vermogensbestanddelen deel van uitmaken. Indien u tijdens de procedure bijkomende schulden maakt, zijn dit schulden die bij voorrang moeten worden betaald.
 3. Schorsing van tenuitvoerlegging
  • ten aanzien van de schuldenaar: vanaf het ogenblik dat u wordt toegelaten tot de procedure collectieve schuldenregeling, worden alle middelen van tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld beslag, die strekken tot betaling van een geldsom geschorst. Maar indien er uitvoerend beslag werd gelegd vóór de beschikking van toelaatbaarheid, dan kan een gedwongen openbare verkoop plaatsvinden. De opbrengsten van deze openbare verkoop moeten aan de schuldbemiddelaar worden overgemaakt.
  • ten aanzien van de persoonlijk zekerheidstellers (bijvoorbeeld borg): ook ten aanzien van deze personen worden de middelen van tenuitvoerlegging geschorst (1) tot de homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, (2) tot de neerlegging van het proces-verbaal van vaststelling van het gebrek aan minnelijke regeling of (3) tot de verwerping van de aanzuiveringsregeling.
 4. Schorsing van de loop van interesten
  De beschikking van toelaatbaarheid heeft ook de opschorting van de loop van alle soorten intresten tot gevolg.

 


Minnelijke aanzuiveringsregeling

 

In een eerste fase zal de schuldbemiddelaar trachten het akkoord van alle betrokken partijen te verkrijgen over het ontwerp van een minnelijke aanzuiveringsregeling. Slaagt de schuldbemiddelaar erin om het akkoord van alle partijen te verkrijgen, dan zal hij dit ontwerp ter goedkeuring aan de arbeidsrechtbank voorleggen. Indien uw situatie naderhand verandert, kan de minnelijke aanzuiveringsregeling aangepast of herzien worden door tussenkomst van de schuldbemiddelaar.

 

Belangrijk is dat slechts een deel van uw inkomen kan aangewend worden voor de betaling van de schuldeisers. Welk dit bedrag is, zal afhangen van uw inkomen en de grootte van uw schuldenlast.

 

 


Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

 

Indien de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om het akkoord van alle betrokken partijen over een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling te verkrijgen of hij zelf niet tot een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling kan komen bij gebrek aan enig beschikbaar tegoed voor de terugbetaling van de schulden, zal hij een proces-verbaal van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling bij de arbeidsrechtbank neerleggen. De arbeidsrechtbank zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen. Ook hier zal het bedrag dat kan worden aangewend voor de betaling van de schuldeisers, afhankelijk zijn van uw inkomen en de grootte van uw schuldenlast.

 


Herroeping

 

Let wel, indien u op onrechtmatige wijze uw inkomsten vermindert of uw schulden verhoogt of u niet houdt aan de wettelijke verplichtingen, of nog, valse verklaringen heeft afgelegd, kan de beschikking van toelaatbaarheid dan wel de aanzuiveringsregeling zelf worden herroepen (art. 1675/15 Ger.W.). Indien er herroepen wordt, kan u geen verzoek tot het verkrijgen van een minnelijke aanzuiveringsregeling meer indienen in de vijf daaropvolgende jaren. Een herroeping impliceert ook dat uw schuldeisers hun rechten herwinnen en dus opnieuw kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld uitvoerend beslag leggen).

 


 


Vervanging schuldbemiddelaar


Gedurende de gehele procedure kan een schuldbemiddelaar worden vervangen. Het initiatief om tot vervanging over te gaan kan uitgaan van de rechter, of van iedere belanghebbende partij (art. 1675/17, § 4 Ger.W.):

 • Vervanging wegens verhindering: de schuldbemiddelaar kan om persoonlijke redenen verhinderd zijn. Bijvoorbeeld: de advocaat die als schuldbemiddelaar optreedt, stopt met de activiteit van advocaat en gaat naar de privé-sector.
 • Andere gevallen: in alle andere gevallen dient de vervaging van de schuldbemiddelaar noodzakelijk te zijn. Bijvoorbeeld: de verstandhouding tussen de schuldenaar en de schuldbemiddelaar is volledig verstoord. In dat geval kan in de vervanging van de schuldbemiddelaar worden voorzien.