Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Basisbankdienst
 

Sommige consumenten ondervinden moeilijkheden om bij een bank of kredietinstelling een rekening te openen. Dit heeft tot gevolg dat ze in ernstige problemen terechtkomen omdat het uitvoeren van betalingen (bijvoorbeeld betalen van uw elektriciteitsfactuur) alsook het ontvangen van gelden (bijvoorbeeld uw loon) zeer moeilijk wordt. 

 

Dit probleem werd door de wetgever aangepakt in de wet van 24 maart 2003 (Wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst, B.S. 15 mei 2003), die daarna nog werd gewijzigd door de wet van 1 april 2007 (Wet tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst, B.S. 24 april 2007). Deze wetten hebben tot doel ervoor te zorgen dat iedere consument die in België zijn hoofdverblijfplaats heeft, recht heeft op deze dienst (artikelen 2 en 3, § 1 Wet van 24 maart 2003).

 

De basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een zichtrekening, geeft u als consument het recht om geld af te halen, overschrijvingen te doen, doorlopende betalingsopdrachten te geven, domicilieringen vast te leggen (art. 3, § 2 Wet van 24 maart 2003) . Let wel, deze verrichtingen kunnen enkel door u uitgevoerd worden als u voldoende geld op uw rekening heeft tenzij de bank u krediet heeft toegestaan, zoals bijvoorbeeld het krediet verbonden aan sommige bankkaarten. Indien u een negatief saldo heeft, kan u deze verrichtingen niet uitvoeren.

 

Indien u als consument een basisbankdienst aanvraagt bij een bank, dan mag de bank uw aanvraag normaal niet weigeren.
De bank mag de aanvraag enkel weigeren:

  • Wanneer u reeds over een basisbankdienst beschikt of wanneer u reeds een andere zichtrekening hebt, zelfs bij een andere bank;
  • Wanneer u reeds (debet) rekeningen heeft voor minstens 6 000 euro;
  • Wanneer u reeds kredietovereenkomsten heeft voor minstens 6 000 euro;
  • Wanneer u veroordeeld bent wegens oplichting, witwassen, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte (art. 6, § 1 Wet van 24 maart 2003).

Let wel: het feit dat voor u een procedure collectieve schuldenregeling werd opgestart betekent niet dat de bank kan weigeren om u een basisbankdienst te verlenen.

 

De basisbankdienst is niet altijd gratis. De bank mag u een som vragen van hoogstens 13,60 euro (kostprijs met ingang van 1 januari 2009) per jaar (art. 3,§3 Wet van 24 maart 2003). De kostprijs van een basisbankdienst wordt jaarlijks aangepast rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor dit tarief kunt u een onbeperkt aantal elektronische verrichtingen doen. Wanneer de verrichtingen manueel (bijvoorbeeld afhalen van geld aan het loket) gebeuren, heeft u recht op 36 manuele verrichtingen per jaar (indien u een bankkaart heeft) of op 72 manuele verrichtingen (indien u geen bankkaart heeft). Ook de kosten van de rekeninguittreksels zijn in dit maximumbedrag inbegrepen.

 

Indien de bank toch weigert om u een basisbankdienst aan te bieden, kan u bij de betrokken kredietinstelling klacht indienen. Indien er geen oplossing komt binnen een redelijke termijn kan u een beroep doen op:

 

De Bemiddelingsdienst Banken- Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17/8
1040 Brussel
Tel: 02.545 77 70
Fax: 02 545 77 79
e-mail: ombudsman@ombfin.be

 

Het advies dat zij uitbrengen is bindend voor de kredietinstelling, maar niet voor u.