Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Veilige voeding
 

Als consument heeft u recht op veilige voedingswaren. De fabrikanten van voedingswaren mogen alleen gezonde en veilige producten op de markt brengen. Het gaat immers om uw gezondheid en veiligheid als consument. Vandaar dat de voedselketen onderworpen is aan wetten en controle. De kwaliteit van voedingswaren wordt in België verzekerd door de voedingssector te onderwerpen aan de hygiënewetgeving. Zo moet de voedingssector een exploitatievergunning bezitten die door het Federaal Voedselagentschap wordt afgegeven.

 

De hygiënewetgeving is van toepassing op alle producten en in alle sectoren die te maken hebben met levensmiddelen [zijnde de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne, KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004]. Hieronder vallen fabrikanten, transportfirma’s, opslagbedrijven, marktkramen, restaurants, traiteurs, distributieautomaten…

 

De hygiënewetgeving stelt een aantal essentiële vereisten vast inzake hygiëne waaraan algemeen moet voldaan zijn en legt het principe van veiligheidsprocedures vast.

 

Zo zal het etiket van een product alle informatie moeten bevatten die u als consument in staat stelt met kennis van zaken aankopen te doen (art. 2, §1 KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, B.S. 29 oktober 1999):

 • naam en aard van het product, alsook naam en adres van de producent, invoerder, verpakker of verkoper;
 • de ingrediënten, met inbegrip van allergenen, additieven en alcoholgehalte;
 • de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten;
 • de houdbaarheidsdatum of uiterste verbruiksdatum en de bewaarvoorschriften;
 • gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;
 • het effectieve alcoholvolumegehalte voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1.2 %;
 • de inhoud in milliliter, liter, gram of kilogram (zonder de verpakking);
 • het erkenningsnummer in geval van dierlijke producten;
 • de plaats van oorsprong of herkomst wanneer dat noodzakelijk is voor een goede informatie aan de consument.


Het is belangrijk om rekening te houden met de houdbaarheidsdatum (art. 6, §1,§2, §3, § 4 van het KB van 13 september 1999). Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet is geopend en voor zover de bijzondere bewaarvoorschriften door u worden nageleefd. Tijdens de bewaartermijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt enkel wanneer de bewaaromstandigheden worden gerespecteerd. Vandaar dat de bewaaromstandigheden, vermeld op het etiket, van belang zijn. Op voorverpakte levensmiddelen kunt u drie vermeldingen vinden:


1. “Te gebruiken tot”
2. “Ten minste houdbaar tot
3. “Ten minste houdbaar tot einde”

 

Op zeer bederfelijke levensmiddelen, zoals vlees en vis, vereist de wetgever de vermelding van de uiterste consumptiedatum. Deze datum geeft exact het einde van de periode weer waarin de producent de kwaliteit van het product garandeert. Voor de uiterste consumptiedatum staat de vermelding “te gebruiken tot” (art. 7, §1,§2,§3 van het KB van 13 september 1999).

 

Op producten die langer kunnen worden bewaard, staat de minimale houdbaarheidsdatum. De aanduiding van de minimale houdbaarheidsdatum kan op twee manieren gebeuren:


1. “ten minste houdbaar tot”

 • met de vermelding van de dag en de maand, voor producten die maximaal drie maanden houdbaar zijn;
 • met de aanduiding van de maand en het jaar voor voedingsmiddelen die drie tot achttien maanden houdbaar zijn.

2. “ten minste houdbaar tot einde” met enkel het jaar voor producten met een houdbaarheid van meer van 18 maanden.

 

 

In geval de uiterste verbruiksdatum is overschreden, is de producent verplicht om de producten uit de handel te nemen. Is dit niet gebeurd, dan kan u een klacht indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het volgend adres:

 

FAVV- meldpunt
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal 08/818
Kruidtuinlaan 55
B- 1000 Brussel
Tel: 0800 13 550
Fax: 02 211 82 60
Mail: meldpunt@favv.be

 

Het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zal uw klacht behandelen. Eventueel kan aan de producent een boete en/of een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.