Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Geschillencommissie Reizen
 

Het is belangrijk dat u als consument weet dat u voor de regeling van uw geschillen met uw reisorganisator een beroep kan doen op de Geschillencommissie Reizen, behalve voor wat betreft de geschillen voor lichamelijke schade. De Geschillencommissie Reizen bestaat uit twee verschillende cellen:


1. Een cel verzoening

De verzoeningsprocedure berust op een vrijwillig akkoord tussen de reiziger en de reisbemiddelaar en/of reisorganisator om hun contractueel geschil aan een onafhankelijke en onpartijdige derde-verzoener voor te leggen om met zijn hulp en via dialoog tot een billijke minnelijke oplossing te komen. In principe komt elke contractuele betwisting of klacht betreffende de al dan niet uitvoering van een reis, geboekt bij een Belgische reisbemiddelaar/reisorganisator, in aanmerking voor bemiddeling, op voorwaarde dat de partijen hiermee schriftelijk instemmen. Er is een bijzonder reglement waarin de te volgen procedure is opgenomen (www.mineco.fgov.be).

 

Contactgegevens:

Geschillencommissie reizen vzw
Secretariaat cel verzoening
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be
 

 

2. Een cel arbitrage

Deze cel heeft tot doel de geschillen te beslechten tussen reizigers enerzijds en reisbemiddelaars en/of reisorganisatoren anderzijds. Alvorens u zich tot de Geschillencommissie Reizen richt, dient u binnen één maand vanaf uw terugkeer of vanaf de geplande vertrekdatum, aangetekend uw klacht over te maken aan de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. Pas wanneer de klacht niet onderling in der minne kan worden opgelost binnen de vier maanden na het einde van de reis of geplande vertrekdatum, is er sprake van een geschil en kan u zich wenden tot de Geschillencommissie Reizen. De beslissingen van de geschillencommissie hebben in principe dezelfde kracht als de uitspraken van gewone rechtbanken.


Contactgegevens:
Geschillencommissie Reizen vzw
Secretariaat cel arbitrage
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: clv.gr@skynet.be