Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Overeenkomsten tot reisorganisatie/reisbemiddeling
 

Bij het aangaan van uw reiscontract heeft u als consument recht op de reis die u geboekt heeft: de beloofde service moet geleverd worden (bijvoorbeeld een excursie), de verblijfsvoorwaarden moeten correct zijn (bijvoorbeeld formule van all inclusive), uw vervoer moet juist verlopen (bijvoorbeeld geen verlies van bagage, vertraging)…

 

De wettelijke bescherming die u als consument-reiziger geniet ligt vervat in de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, de zogenaamde Reiscontractenwet.

 

Deze wet is van toepassing op overeenkomsten tot reisorganisatie en overeenkomsten tot reisbemiddeling die in België worden verkocht of die in België ten verkoop worden aangeboden (art. 2, §1 Reiscontractenwet). Deze wet maakt een onderscheid tussen :

 1. Contracten tot reisorganisatie (pakketreizen, touroperators): een contract waarbij de reisorganisator zich ten aanzien van u als consument verbindt om tegen betaling van een totaalprijs, ten minste twee van de drie volgende diensten te leveren: in een door hem of door een derde van tevoren georganiseerde combinatie te leveren, voor zover die diensten een overnachting behelzen of zich uitstrekken over een tijdspanne van meer dan 24 uur (art. 1,1° Reiscontractenwet). 
  • vervoer;
  • logies;
  • andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of logies,
 2. Contracten tot reisbemiddeling (reisagenten)
  Een contract waarbij een derde zich ten aanzien van u als consument ertoe verbindt, tegen betaling van een prijs, hetzij een contract tot reisorganisatie, hetzij één of meer afzonderlijke prestaties die een reis of verblijf mogelijk maken te verstrekke (art.1,2° Reiscontractenwet). Een voorbeeld hiervan is een contract waarbij het reisagentschap zich ertoe verbindt vliegtuigtickets te leveren.


Bij een aanbod voor een buitenlandse reis dient in de prijs, het bedrag van de buitenlandse taksen of retributies opgelegd aan de consument en ter plaatse betaalbaar, niet inbegrepen te zijn. (artikel 2 KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector). De verkoper moet de consument bij een aanbod voor een reisovereenkomst wel gelijktijdig schriftelijk, op een volledige ondubbelzinnige en duidelijke manier, informeren over het bedrag van deze taksen en retributies zoals die gelden op het ogenblik van het aanbod. Indien dit bedrag kan gewijzigd worden dan moet dit uitdrukkelijk worden vermeld.

 • Bijvoorbeeld: de vertrektaksen moeten niet in het aanbod van de totale prijs inbegrepen zijn. Anderzijds dienen de luchthaventaksen wel in de aangeboden prijs inbegrepen te zijn.

Indien de reisorganisator promotie voor reizen maakt, dan mogen de beschrijving van de diensten, de prijs en alle andere voorwaarden die op het contract van toepassing zijn, niet misleidend zijn (art. 4 Reiscontractenwet). De reisorganisator is niet verplicht om u een brochure met de aanbiedingen te overhandigen, maar doet hij dit wel, dan moet de informatie die in de brochure is vervat, nauwkeurig, leesbaar, ondubbelzinnig en goed zichtbaar de prijs vermelden (art. 5 Reiscontractenwet). De gegevens die in de reisbrochure staan binden de reisorganisator (art. 6 Reiscontractenwet). Indien u geen brochure wordt meegegeven, dan heeft u wel recht op algemene schriftelijke informatie, alvorens u het contract sluit.

 

Bij het boeken van uw reis is de reisorganisator of de reisbemiddelaar verplicht u een bestelbon af te geven. Op het ogenblik dat u een schriftelijke bevestiging krijgt van de boeking door de reisorganisator of reisbemiddelaar, komt de overeenkomst tot stand. Uiterlijk 21 dagen na het ondertekenen van de bestelbon, moet u de reisbevestiging ontvangen. Het kan gebeuren dat de inhoud van de bestelbon die u aanvankelijk heeft getekend niet overeenkomt met de inhoud van de reisbevestiging of dat de termijn van 21 dagen is overschreden. In dat geval heeft u als consument het recht ervan uit te gaan dat de reis niet werd geboekt en heeft u het recht de onmiddellijke terugbetaling te eisen van de reeds betaalde bedragen (art. 9 Reiscontractenwet).

 

Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden opgenomen in een bestelbon goed nakijkt. Deze voorwaarden bepalen in de meeste gevallen welke vergoeding verschuldigd is bij annulatie van de reis, onder welke voorwaarden de prijs kan worden herzien enz…in elk geval zal de reisbemiddelaar die zich wil beroepen op deze voorwaarden die op de achterzijde van de bestelbon voorkomen, het bewijs moeten leveren dat het bestelbon voor akkoord werd ondertekend en dat op de voorzijde van de bestelbon werd verwezen naar de algemene voorwaarden op de achterkant. Wanneer de overeenkomst werd gesloten via een boeking op het internet via de website van de reisorganisator, moet de reisorganisator bewijzen dat de reiziger, voorafgaand aan de overeenkomst de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de contractuele voorwaarden.

 

Wat de prijs betreft, mogen de in de overeenkomst vermelde prijzen niet worden gewijzigd, behalve in het geval van schommelingen in de vervoersprijs, de taksen of wisselkoersen. In de overeenkomst zelf moet duidelijk vermeld worden dat deze prijselementen kunnen worden herzien en welke de berekeningswijze hiervoor zal zijn (art. 11,§1 Reiscontractenwet). Wanneer de verhoging meer dan 10% van de totale prijs bedraagt, kan u als consument per aangetekend schrijven het contract zonder vergoeding opzeggen en heeft u recht op de onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die u aan de reisorganisator heeft betaald (art. 11,§3 Reiscontractenwet). Tijdens de twintig dagen die aan het vertrek voorafgaan mag de prijs die oorspronkelijk in het contract werd vastgesteld in geen enkel geval (ook niet in geval van schommelingen in de vervoerprijs, taksen, wisselkoersen) nog verhoogd worden.

 

 

Ten laatste zeven dagen voor uw vertrek moet de reisorganisator u op de hoogte brengen van de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen, het nummer van de door hem gereserveerde plaatsen, de gegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, of bij gebreke daarvan, de gegevens van de plaatselijke instanties waar de reiziger terecht kan, of het telefoon- of faxnummer van de reisbemiddelaar of de reisorganisator (art. 7, 2° Reiscontractenwet).

 

Wanneer u als consument in de onmogelijkheid verkeert om op reis te vertrekken, kan u uw reispakket overdragen aan een ander persoon van uw keuze. Die persoon moet wel tijdig (de wet stelt geen termijn maar het is aangewezen om dit zeer snel te doen) voldoen aan de voorwaarden om aan die reis deel te nemen (visa, paspoort, ..). Wel is het verplicht dat u de reisbemiddelaar tijdig (geen wettelijke termijn maar het is aangewezen dat u dat zo snel mogelijk doet) hiervan op voorhand inlicht. U bent als consument-overdrager, samen met de consument-overnemer, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de prijs (art.12 Reiscontractenwet).

 

Het kan u als consument ook overkomen dat de reisorganisator u meedeelt (deze mededeling moet ten laatste voor de afreis gebeuren) dat een van de hoofdelementen van de reisovereenkomst niet kan plaatsvinden (bijvoorbeeld hotel is afgebrand) en u een wijziging voorstelt. In dat geval heeft u als consument het recht om ofwel akkoord te gaan met deze wijziging voorgesteld door de reisorganisator, ofwel de overeenkomst te ontbinden, met terugbetaling van al uw voorschotten (art. 13 Reiscontractenwet). Indien de reisorganisator u op reis laat vertrekken zonder u in kennis te hebben gesteld voor een verandering die voor u van wezenlijk belang was, dan schiet hij tekort aan zijn informatieplicht en zal hij aansprakelijk kunnen gesteld worden.

 

Het kan ook gebeuren dat de reisorganisator de overeenkomst verbreekt om redenen die niet aan u te wijten zijn. In dat geval heeft u recht om te kiezen tussen (art 14 Reiscontractenwet) :

 • Het krijgen van een nieuw reisaanbod van evenwaardige of betere kwaliteit zonder dat u verplicht kan worden een toeslag te betalen;
 • Terugbetaling te vragen van de door u gestorte sommen. In dit geval kan u als consument ook een schadevergoeding eisen wegens het niet uitvoeren van het contract. Deze vergoeding zal niet verschuldigd zijn in het geval van overmacht (bijvoorbeeld het niet ter beschikking kunnen stellen van uw hotelkamer ingevolge de ontploffing van een gasketel in het gekozen hotel) of indien de annulatie het gevolg is van het feit dat het minimum aantal reizigers zoals bepaald in het contract niet is bereikt. Let wel, overboeking is geen overmacht (art. 14, §2 Reiscontractenwet) en kan niet het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding. Dit betekent evenwel niet dat u geen recht op een morele schadevergoeding zou hebben. Wanneer als gevolg van een overboeking, de reis wordt geannuleerd en u het alternatief voorgesteld door de reisorganisator niet aanvaardt, heeft u recht op een morele schadevergoeding want het verlies van een vakantie is een morele schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Ook wanneer de reis niet wordt geannuleerd en u als gevolg van een verkeerde boeking in een ander hotel belandt dat niet beantwoordt aan de in de reisbrochure vooropgestelde normen, heeft u recht op een morele schadevergoeding. De schadevergoeding wordt in billijkheid vergoed.


Ook u kan in een situatie verkeren dat u als consument de reisovereenkomst moet opzeggen (bijvoorbeeld: u bent uw werk kwijt). Dit kan. U heeft als consument het recht om de overeenkomst op elk moment voor uw vertrek op te zeggen, geheel of gedeeltelijk, mits betaling van een schadevergoeding (art 16 Reiscontractenwet). De meeste reiscontracten voorzien in hun reisvoorwaarden in forfaitaire schadebedingen, waarbij de schadevergoedingen meestal oplopen naarmate de vertrekdatum nadert. De schadevergoeding mag in geen geval meer bedragen dan één keer de prijs van de reis. Bovendien kan de rechter ook andere overdreven schadebedingen aanpakken op grond van de artikelen 31 en 31 WHPC. Bovendien kan u niet gehouden worden de schade die door de reisorganisator werd geleden te vergoeden indien de verbreking geschiedt ingevolge een omstandigheid die u niet kan worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan is het bestaan van een oorlogstoestand in het land van bestemming. In dit geval kan dit voor u overmacht uitmaken indien de gevaarsituatie voldoende reëel is, bij het sluiten van de overeenkomst niet redelijkerwijze kon worden voorzien en van aard is dat ze bij elk redelijk persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden de vrees voor de aantasting van de fysieke, morele of materiële integriteit doet ontstaan.

 

Bij het boeken van uw reis opteert u er vaak voor om een annulatieverzekering af te sluiten, op grond waarvan u de kosten van de annulatie van uw reis terugbetaald krijgt onder de in de annulatieverzekering opgenomen voorwaarden. De wet legt een aantal verplichtingen op aan de reisorganisator/reisbemiddelaar met betrekking tot de annulatieverzekering:

 1. Wanneer aan de reiziger een brochure wordt verstrekt, moet zij de nuttige informatie bevatten betreffende het aangaan van een annulatieverzekering (art. 5, 8° Reiscontractenwet);
 2. Voor het sluiten van het contract moet schriftelijk informatie worden verstrekt over het aangaan en de inhoud van de annulatieverzekering (art.7, 1° Reiscontractenwet)
 3. De bestelbon en het contract moeten de voorwaarden van een annulatieverzekering, alsook de naam en het adres van de verzekeraar vermelden (art. 10, § 2, 14° Reiscontractenwet).

Indien tijdens de reis belangrijke diensten niet kunnen gepresteerd worden, heeft u recht op een gelijkwaardig alternatief, zonder extra kosten te betalen. In geval er geen alternatief mogelijk is, heeft u als consument recht op terugbetaling van het verschil (art. 15 Reiscontractenwet).


De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract, waarbij hij dient rekening te houden met de verwachtingen die u als consument redelijkerwijs koestert op basis van de contractuele verplichtingen (art. 17 Reiscontractenwet). Indien bijvoorbeeld in de reisbrochure alle vluchten van minder dan drie uren niet-rokersvluchten zijn, dan mag de reiziger redelijkerwijs verwachten dat hij niet gestoord zal worden door de rook van andere passagiers. De reisorganisator is aansprakelijk voor elke schade (morele, materiële en lichamelijke) die u als consument-reiziger oploopt ingevolge de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen (art. 18 Reiscontractenwet), behalve indien u uiteraard zelf in gebreke bent of in een situatie van overmacht belandt. Bovendien rust er op de reisorganisator (art. 18, § 3 Reiscontractenwet) en op de reisbemiddelaar (art. 27 Reiscontractenwet) een bijstandsverplichting. Dit houdt in dat zowel de reisorganisator als de reisbemiddelaar verplicht zijn al het mogelijke te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger bijstand en hulp te verlenen.


Het is belangrijk te weten dat de reisorganisator in geen geval zijn aansprakelijkheid voor lichamelijke schade kan uitsluiten (art. 19 Reiscontractenwet). Als hij de prestaties niet zelf levert, dan kan de organisator zijn aansprakelijkheid inzake stoffelijke en morele schade evenwel beperken tot tweemaal de prijs van de reis (art. 19, §5 Reiscontractenwet).


Om gedekt te zijn, dient de consument elke tekortkoming die hij ter plaatse vaststelt zo spoedig mogelijk te signaleren. Wordt er klacht ingediend, dan is de organisator ertoe gehouden met de nodige voorzichtigheid gepaste oplossingen te zoeken. Is de consument daarmee niet tevreden, dan moet hij zijn eis bevestigen in een aangetekende brief aan de organisator of aan de reisbemiddelaar, uiterlijk één maand na verloop van de reis. Hij gebruikt hiertoe het formulier dat hij ter plaatse kan aanvragen.


De organisator moet een voldoende kredietwaardigheid kunnen garanderen, door het onderschrijven van een verzekering tegen het risico van onvermogen. Aldus dient de consument, indien de organisator failliet gaat vóór of tijdens het verblijf, volledig te worden terugbetaald, of, indien nodig, zonder bijkomende kosten te worden gerepatrieerd.
In het reiscontract dienen de naam en het adres te worden vermeld van de verzekeringsmaatschappij die de diensten van de reisorganisator dekt.