Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Aansprakelijkheid voor producten met gebreken
 

Wanneer u als gevolg van een product of dienst, dat gebrekkig bleek te zijn, schade heeft geleden, kan u een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de producent. Dit is mogelijk op basis van de wet productaansprakelijkheid (Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, die een omzetting is van de Richtlijn (EG) nr. 85/374 van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, hierna de Wet aansprakelijkheid voor gebrekkige producten). 

 

De wet aansprakelijkheid voor producten met gebreken heeft tot doel de consument te beschermen die het slachtoffer is geworden van een product dat gebrekkig is in de zin van de wet.

 

De wet definieert een product als elk lichamelijk roerend goed, ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend goed of onroerend goed of indien het door bestemming onroerend is geworden (art. 2, lid 2). Voorbeelden zijn: waterboiler, elektriciteit, een fles enzovoort.

 

De producent is volgens de wet de fabrikant van een eindproduct, de fabrikant of de producent van een grondstof en eenieder die zich als fabrikant of producent aandient door zijn naam, merk of een ander herkenningsteken op het product aan te brengen (art. 3). Een voorbeeld is: een elektriciteitsverdeler die de elektriciteit omzet naar de juiste spanning voor de levering aan de eindgebruiker, is een producent volgens de wet. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de leverancier van het product dat de schade heeft veroorzaakt als producent worden beschouwd (art. 4, §2), maar enkel in het geval dat:

 • Het product vervaardigd is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Gemeenschap en niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, tenzij de leverancier binnen een redelijke termijn aan het slachtoffer de identiteit meedeelt van de producent of van degenen die hem het product heeft geleverd;
 • Het product ingevoerd is in de Europese Gemeenschap en niet kan worden vastgesteld wie de invoerder van het product is, ook al is de naam van de producent aangegeven, tenzij de leverancier binnen een redelijke termijn aan het slachtoffer de identiteit meedeelt van de invoerder of van degene die hem het product heeft geleverd.

Als consument zal u de producent aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die is veroorzaakt door een gebrek in zijn product (art.1). Een product is volgens de wet gebrekkig indien alle omstandigheden in aanmerking genomen (presentatie van het product, normaal of redelijkerwijze voorzienbare gebruik, het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht) het niet de veiligheid biedt die u gerechtigd bent te verwachten (art. 5). Let wel, het is niet omdat een beter product in het handelsverkeer is gebracht, dat uw product gebrekkig is (art.5, lid 2). U zal wel moeten bewijzen dat u als gevolg van het gebrekkig product schade heeft geleden (art. 7). Deze regeling impliceert dat u de producent aansprakelijk kan stellen zelfs al heeft hij geen fout of nalatigheid begaan.

 

 

De producent zal aansprakelijk zijn tenzij hij kan bewijzen dat:

 1. hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
 2. dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan;
 3. dat het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep;
 4. dat het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
 5. dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken of;
 6. dat, wat de producent van een onderdeel of de producent van een grondstof betreft, het gebrek te wijten is aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel of de grondstof een bestanddeel vormt, dan wel aan de onderrichtingen die door de producent van dat product zijn verstrekt.

Belangrijk is dat u weet dat de producent zijn aansprakelijkheid niet kan beperken in een overeenkomst (art. 10, §1), tenzij de schade die u lijdt niet uitsluitend veroorzaakt werd door het gebrek aan het product maar ook door uw eigen handelen.

 

Indien de aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de producent slaagt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding dekt:

 1. De schade toegebracht aan personen, inclusief morele schade (zgn. pijnen en smarten) (art. 11,§1);
 2. De schade toegebracht aan goederen, maar enkel en alleen indien de goederen gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik of verbruik in de privésfeer en door u hoofdzakelijk gebruikt zijn voor gebruik of verbruik in de privésfeer (art. 11,§2) en dus niet in het kader van handel of beroepsuitoefening;
 3. In beperkte mate de vergoeding voor de schade toegebracht aan goederen, met name een vergoeding onder aftrek van een franchise van 500 euro.

De schade toegebracht aan het gebrekkig product zelf wordt niet vergoed.

 

Het is belangrijk dat u weet dat deze wet aansprakelijkheid voor gebrekkige producten, de rechten die u ontleent aan het recht inzake contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid niet beperkt. Dit betekent dat de schade die niet vergoed kan worden op grond van artikel 11 van deze wet, wel op grond van de contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid kan worden vergoed.