Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Bescherming tegen ongewenste reclame
 

Vandaag wordt u als consument meer en meer geconfronteerd met reclame aan u persoonlijk gericht: reclame per sms, reclame via telefoon, reclame via e-mail enzovoort. Reclame die ongevraagd plots op de scherm van uw gsm verschijnt of uw mailbox binnenkomt, kan een storend effect hebben. Maar sinds de wetten op de elektronische handel bent u als consument wettelijk beschermd tegen dergelijke vormen van reclame (Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003 en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, B.S. 17 maart 2003).

 

De wet bepaalt dat voor het versturen van reclame per elektronische post, alsook voor reclame per fax of oproepautomaat in principe een voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming is vereist van de consument (art. 14, § 1 Wet elektronische handel):

  • voorafgaande toestemming: dit impliceert dat vóór het versturen van de reclameboodschap, de bestemmeling van het bericht toestemming moet geven;
  • vrije toestemming: de toestemming zou niet vrij zijn indien u op een website bijvoorbeeld niet de mogelijkheid zou hebben om het vakje “neen” aan te vinken wanneer uw toestemming wordt gevraagd. Uw toestemming zou ook niet vrij zijn indien het vakje dat u moet aanvinken reeds aangevinkt is. Een ander voorbeeld van niet-vrije toestemming is het geval dat u weigert deze reclameboodschappen te ontvangen, u geen toegang krijgt tot een product, dienst, kortingsbon enzovoort.
  • specifieke toestemming: de toestemming moet rechtstreeks van u als consument komen;
  • geïnformeerde toestemming: wanneer uw toestemming wordt gevraagd, moet u reeds voldoende geïnformeerd zijn en duidelijk ervan bewust zijn dat uw elektronisch postadres zal worden gebruikt voor publicitaire doeleinden.

Maar het principe van de voorafgaande toestemming is niet absoluut, in die zin dat in twee uitzonderingsgevallen de dienstverlener geen voorafgaande toestemming aan u moet vragen om reclame per elektronische post te versturen (KB 4 april 2003 betreffende de reglementering van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post, B.S. 28 mei 2003). Enkel de eerste uitzondering is voor u als consument relevant (de andere geldt voor rechtspersonen) namelijk de dienstverlener moet u geen voorafgaande toestemming vragen indien u reeds zijn klant bent en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de dienstverlener heeft uw contactgegevens verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, mits de wettelijke en reglementaire voorwaarden betreffende de bescherming van de private levenssfeer gerespecteerd zijn;
  • de dienstverlener gebruikt de beschouwde elektronische contactgegevens uitsluitend voor gelijkaardige producten en diensten die hijzelf levert;
  • de dienstverlener geeft aan klanten, op het ogenblik waarop hun elektronische contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de gebruik te verzetten (art. 1, 1° KB van 4 april 2003).

Uiteraard blijft het voor u mogelijk om aan bepaalde dienstverleners zonder kosten en zonder een reden op te geven, uw wil kenbaar te maken dat u geen reclame per elektronische post meer wenst te ontvangen. In dat geval is de dienstverlener ertoe verplicht om:

  • binnen een redelijke termijn per elektronische post aan u een ontvangstbewijs te geven waarin de registratie van uw aanvraag wordt bevestigd;
  • binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen om uw wil na te leven;
  • lijsten bij te werken met personen die hun wil kenbaar hebben gemaakt om van hem geen reclame per elektronische post te ontvangen.

Indien de dienstverlener een inbreuk maakt tegen één van de voornoemde bepalingen, kan de dienstverlener van de ambtenaar van de FOD Economie een waarschuwing krijgen met de boodschap zijn handelingen stop te zetten (art. 22 Wet elektronische handel). Desgevallend riskeert hij ook een boete (art. 26, § 2 en 3 Wet elektronische handel). U kan zich steeds richten tot:

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Fax (gratis nr.): 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be