Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Algemeen
 

Indien u als consument een overeenkomst sluit is het belangrijk dat u weet gedurende welke termijn u zich verbindt, dat wil zeggen hoe lang u gebonden zal blijven door de overeenkomst.
Er zijn twee groepen van overeenkomsten:

  1. overeenkomsten van onbepaalde duur
  2. overeenkomsten van bepaalde duur (of voor een bepaald werk)

Voor de consument is de stilzwijgende verlenging of stilzwijgende hernieuwing soms ongewild en ongewenst. Voor u het weet bent u opnieuw gebonden en dient u opnieuw een vergoeding aan de andere partij te betalen. Dit probleem wordt opgelost door artikel 82 Wet Marktpraktijken. Opdat u van deze wettelijke bescherming zou kunnen genieten moet er sprake zijn van een overeenkomst:


1. voor diensten;
2. die afgesloten is voor bepaalde duur;
3. die voorziet in een stilzwijgende verlenging;
4. die is afgesloten tussen een consument en een dienstverlener;
5. die gesloten is na 25 mei 2007.

 

Bijvoorbeeld: GSM-abonnement, fitnessabonnement

 

U wordt als consument beschermd op twee niveaus:

  1. U moet als consument degelijk worden ingelicht. De wet bepaalt dat het beding met de stilzwijgende verlenging vermeld moet worden op de voorzijde van het eerste blad van de overeenkomst, in het vet gedrukt moet staan in een kader, los van de andere teksten en moet aangeven hoe en tegen welke uiterste datum u zich kan verzetten tegen de verlenging.

    Indien de verkoper zijn informatieplicht heeft miskend, kan u indien u hierdoor schade heeft geleden, schadevergoeding eisen. Maar de schade komt enkel in aanmerking voor vergoeding indien zij het resultaat is van (1) het feit dat u als consument niet op de hoogte was van de aanwezigheid van een beding van stilzwijgende verlenging of (2) van het feit dat u niet wist dat u na de hernieuwing eenzijdig en kosteloos de overeenkomst kon beëindigen.

    Bijvoorbeeld: u abonneert zich op de fitness voor één jaar. Na één jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Achttien maanden na het sluiten van de overeenkomst krijgt u van uw dokter het advies om gedurende één jaar niet te sporten. Indien u niet onmiddellijk opzegt omdat u niet geïnformeerd was omtrent het bestaan van een kosteloos opzegrecht na de stilzwijgende verlenging, is uw schade gelijk aan de prijs van vijf maanden fitnessabonnement. 
     
  2. Wanneer u vergat tijdig op te zeggen kan u na de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst van bepaalde duur nog op elk ogenblik indien u dat wil een einde stellen aan de overeenkomst mits naleving van de contractueel bepaalde opzegtermijn, die in elk geval niet langer dan twee maanden mag zijn. Het contract bindt u in de verlengperiode dus nooit langer dan twee maanden, nadat u beslist heeft het te beëindigen en dat hebt laten kennen door een aangetekende brief aan de andere contractspartij(en).