Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten
 

Het komt voor dat de consument voor de verkoop van een onroerend goed een beroep doet op een vastgoedmakelaar. De rechten van de consument in het kader van vastgoedbemiddelingsovereenkomsten, liggen vervat in het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (B.S. 19 januari 2007).

De bemiddelingsopdracht moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst.
 

De verplichte vermeldingen zijn de volgende:

  • de opdracht en de bevoegdheid van de vastgoedmakelaar: deze moet duidelijk zijn vastgelegd en er moet duidelijk worden vermeld of de vastgoedmakelaar in naam en voor rekening van de consument de overeenkomst mag sluiten
  • het tarief van het bemiddelingsloon dat door de consument moet worden betaald vermelden. In dit tarief zijn inbegrepen: de BTW, alle andere taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.
  • Opzegbeding: dit opzegbeding geeft aan de consument het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder opgave van enig motief. Het bedingen van een opzegvergoeding is mogelijk, maar deze mag in principe niet meer bedragen dan 50% van het honorarium of het commissieloon. Maar in geval de consument het onroerend goed zou verhuren of verkopen binnen de zes maanden na de opzegging, dan geldt de limiet van 50% niet en kan de makelaar zijn volledige commissieloon vragen.
  • Plaats van contractsluiting: elke makelaarsovereenkomst met een consument moet handgeschreven de datum en het precieze adres van contractsluiting vermelden.
  • Verzakingsbeding: in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst op de voorzijde van de eerste bladzijde:“Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn.”

Soms zal de bemiddelingsovereenkomst een clausule bevatten waarbij aan de makelaar een exclusieve opdracht wordt gegeven. In dat geval wordt vermeden dat een ander makelaar of de consument zelf tot de verkoop van het onroerend goed overgaat. Evenwel mag een exclusieve opdracht maximaal zes maanden bedragen. Deze periode kan evenwel stilzwijgend worden verlengd doch, in dat geval, moet een dergelijk beding gepaard gaan met een uitdrukkelijke clausule die aan de consument het recht geeft altijd en zonder kosten de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand. De verplichte opzegclausule zal evenwel niet nodig zijn wanneer de bemiddelingsopdracht, na afloop van de eerste looptijd niet stilzwijgend, maar uitdrukkelijk wordt verlengd.

 

Indien de verkoop of verhuur niet plaatsvindt ten gevolge van de verwezenlijking van een voorwaarde, kan aan de consument geen enkele vergoeding worden gevraagd.

 

In elk geval moet de bemiddelingsopdracht ook bepalen op welke wijze de makelaar de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht. Deze inlichtingen moeten op periodieke basis, minstens maandelijks, worden verschaft.