Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Garantietermijnen
 

De bepalingen omtrent de garantietermijnen zijn ingevoegd bij wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (Wet Consumentenkoop). Deze wet trad in werking op 1 januari 2005.

Als consument heeft u recht heeft op minstens twee jaar kwaliteit als u een nieuw product koopt. Deze wettelijke garantie vindt evenwel slechts toepassing op verkoopovereenkomsten betreffende consumptiegoederen d.w.z. roerende lichamelijke zaken (bijvoorbeeld een kast, een auto…). Maar ook bepaalde dienstenprestaties zullen een wettelijke garantie hebben. Zo vindt de wet toepassing op overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen d.w.z. op goederen die worden vervaardigd op bestelling van de consument (art. 1649bis, §3 B.W.). De waarborgregeling zal ook van toepassing zijn indien het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan de installatie van het consumptiegoed. Hiervoor is enkel vereist dat de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst van het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd (art. 1649ter, § 4 B.W.).

 

De duur van twee jaar is een wettelijke garantietermijn waarvan de verkoper in principe niet kan afwijken (art. 1649quater, lid 1 B.W.). De wettelijke garantie vloeit immers rechtstreeks voort uit de wet. Indien het voorwerp van de koop een tweedehandsgoed betreft heeft u nog steeds recht op een wettelijke garantietermijn, maar de duur van uw garantie kan beperkt worden tot één jaar (art. 1649quater, lid 3 B.W.).


Indien u merkt dat het product niet overeenstemt met wat er op de verpakking of in de reclame stond of indien het product slecht functioneert dan betekent dit dat het product gebrekkig is. De wet bepaalt vier criteria op basis waarvan kan worden geoordeeld of een product overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed (art. 1649ter, §1 B.W.):

  • Het product moet in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven omschrijving (het gebrek aan overeenstemming wordt vooreerst geacht niet te bestaan wanneer de consument op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst het gebrek kende of daarvan redelijkerwijze op de hoogte diende te zijn. Verder wordt het gebrek aan overeenstemming niet geacht te bestaan wanneer het voortvloeit uit het materiaal en dit geleverd is door de consument zelf);
  • Het product moet in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik;
  • Het product moet geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen;
  • Het product moet de prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed en de door de verkoper gedane mededelingen.

In elk geval is de verkoper gebonden door de reclame die hij maakt. Het geval van een verkeerde installatie wordt eveneens als een gebrek aan overeenstemming beschouwd, op voorwaarde dat de installatie deel uitmaakte van de koopovereenkomst.

 

De consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien het gebrek wordt vastgesteld binnen de twee jaar na levering van het product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering. Indien de vaststelling van het gebrek gebeurt binnen de zes maanden na levering, dan wordt wettelijk vermoed dat dit gebrek bestond op het ogenblik van de levering. Voor tweedehandsgoederen kan deze termijn worden ingekort, zonder dat deze korter kan zijn dan één jaar. (art. 1649quater,§ 1, 2 B.W.). 

 

De consument kan zichin het geval van een gebrekkig product - naast een eventuele schadevergoeding - op volgende middelen beroepen (art. 1649quinquies B.W.):

  • De kosteloze vervanging of herstelling van het goed (de consument heeft de keuze, in functie van het mogelijke en redelijke). Gedurende deze periode wordt de garantietermijn van twee jaar geschorst en begint na de herstelling of vervanging de termijn van twee jaar terug te lopen.
  • De consument heeft recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop op voorwaarde dat de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kan worden. De ontbinding van de koop kan niet worden gevraagd indien het gebrek gering is.

Na het verloop van twee jaar kan de consument terugvallen op artikel 1641 B.W. (verborgen gebreken).

 

In sommige gevallen zal de producent of verkoper u een commerciële garantie geven (art. 1649bis, §, 5° B.W. en art. 1649septies B.W.). Deze commerciële garantie moet uiteraard over een langere termijn lopen dan het wettelijk minimum van twee jaar. Het is belangrijk dat de commerciële garantie enkele belangrijke elementen vermeldt zoals de duur van de garantie, haar geografisch toepassingsgebied (bijvoorbeeld: België, Europa, de ganse wereld), de naam van de garantiegever alsook zijn adres zodat u weet wat de juiste draagwijdte van deze garantie is.